Вашата количка 0.00 лв.
Безплатна доставка над 30 лв.
 Виж покупката
Здравейте Гост
 Сподели  Отпечатай

Социално осигуряване 2013 г. + CDИздателство: Труд и право
Търговец: По заявка
Брой в опаковка: 1
Височина: 230 мм.
Широчина: 156 мм.
Страници 856
Тегло: 959 гр.
Твърди корици: Не
 
Цена:
38.40 лв.
бр.

 Изпрати запитване

В изданието ще откриете:
 • актуализиран текст на основните нормативни актове след промените от м. март 2013 г. (ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г.)
 • подбрани писма и указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите
 • изчерпателни авторски коментари на новите моменти в осигурителното законодателство
 • професионални решения на конкретни казуси
 • полезна приложна информация

В CD-то ще намерите информация за:
 • всички нормативни актове по социалното и здравното осигуряване
 • всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които страна е Р България
 • подбрана практика на Върховния административен съд

Книгата е подходяща за социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

Съдържание:

Въведение
Държавно обществено осигуряване
Нормативна уредба
 • Кодекс за социално осигуряване
 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (Извлечение)
 • Закон за здравното осигуряване (Извлечение)
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
 • Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Указания на националния осигурителен институт
 • Изх. № 91-01-116 от 9 май 2012 г. - Относно допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД „ОКП“, ГД „Пенсии“ и отдел „Правен“ относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 КСО
 • Изх. № 91-01-247 от 14 ноември 2012 г. - Относно осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 КСО. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО
 • Изх. № 91-01-270 от 6 декември 2012 г. - Относно изменения в чл. 40а, 48б и 52б КСО
 • Изх. № 91-01-297 от 21 декември 2012 г. - Относно разпоредбите на ЗБДОО за 2013 г. и направените с него изменения и допълнения в КСО, в частта за задължителното пенсионно осигуряване, както и направените изменения и допълнения в КСО със Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
 • Изх. № 91-01-7 от 8 януари 2013 г. - Относно заверяване на осигурителен стаж за периодите по чл. 9а, ал. 1 и 2 КСО
 • Изх. № 91-01-41 от 8 февруари 2013 г. - Относно въвеждане на нов програмен продукт за издаване и получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените
Указания на Националната агенция за приходите
 • Изх. № 20-00-147 от 3 юли 2012 г. - Относно промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
 • Изх. № 20-00-248 от 28 декември 2012 г. - Относно изменения и допълнения в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС
 • Изх. № 20-00-249 от 28 декември 2012 г. - Относно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.
 • Изх. № 20-00-14 от 5 януари 2013 г. - Относно ЗБНЗОК за 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., и промени в Закона за здравното осигуряване, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
 • Изх. № 20-00-12 от 11 февруари 2013 г. - Относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. Осигурени лица и осигурителен доход
 • Нови моменти
 • Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове
 • Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест
 • Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
 • Промени в Закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г.
 • Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, безработица
 • Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване
 • Обезщетения за бременност и раждане
 • Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете
 • Парични обезщетения за безработица
Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Приложно поле на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Лица с право на гарантирани вземания
 • Размер на гарантираните вземания
 • Процедура по отпускане и изплащане на гарантирани вземания
 • Коментар по задължително пенсионно осигуряване
 • Видове пенсии и условия за отпускането им
 • Определяне размера на пенсиите
 • Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
 • Други промени, свързани с изплащането на пенсиите
 • Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред
Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване
 • Административно обжалване
 • Обжалване по съдебен ред
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2013 г.
 • Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност
 • Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
 • Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спогодби, по които България е страна
Допълнително социално осигуряване
Нормативна уредба
 • Закон за Комисията за финансов надзор (Извлечение)
Коментар по допълнителното социално осигуряване
 • Общи положения
 • Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
Приложения
 • Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за здравното осигуряване, дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, в сила за 2013 г.
 • Календар на осигурителя за 2013 година
 • (Срокове по социалноосигурителното, здравноосигурителното и трудовото Законодателство)

Подобни продукти