Вашата количка 0.00 лв.
Безплатна доставка над 30 лв.
 Виж покупката
Здравейте Гост
RSS  Сподели  Отпечатай

ACTA и отношението на документа към книгоиздаването. Становище на АБК

Цитираме писмото на Асоциация Българска Книга буквално. 
Като дистрибутор на Електронни книги смятаме, че е важно правата на авторите да бъдат защитени. Всеки автор има право  на заплащане за труда си. 
Смятаме, че все още няма предложен ефективен начин за това, както в българското законодателство така и в ACTA. По наше мнение документът не цитира конкретни мерки или действия. Поставените изисквания към участниците в пазара с интелектуални продукти,  за достъп до информация не могат с равна сила да се отнесат към доставчици на услуги като БГкнига и доставчици на Интернет изобщо. 
Подкрепяме усилията за създаване на благоприятни за авторите условия за разпространение на интелектуални продукти, в частност книги и призоваваме към приемането  на конкретни мерки за дефиниране на нарушенията на авторското право при електронните книги. 

Писмо АБК

Преди поканата за изслушването в парламента по въпроса за АСТА АБК потърси становището на Федерацията на европейските издатели. Изпращаме ви за информация техния отговор, който смятаме, че е доста ясен и категоричен по отношение на нашите права и интереси. Центърът по интелектуална собственост към УНСС организира на 16 февруари дискусия на тема "АСТА - за и против" със специалисти по авторско право и представители на гражданските организации, инициатори на протестите. Мненията на специалистите и на гражданските организации бяха, както можеше да се очаква, по повечето въпроси противоположни. Но тревожното беше, че повечето от организаторите на протеста всъщност са противници на авторското право въобще. Оказа се, че преводът на български има някои неточности в юридически аспект, особено в най-оспорвания текст на чл. 27, т.4, които водят допълнително до неверни тълкувания в българското пространство.


Защо трябва да подкрепим АСТА
Търговско споразумение за борба с фалшифицирането  -  АCTA

(неoфициален превод)
 
Въведение:
Ефективната защита и правоприлагане в областта на интелектуалната собственост е от огромно 
значение за творчеството като процес, за създаването на работни места и за  утвърждаване на 
културното многообразие. Тя е от изключителна важност и за създаване на условия за технологичен 
прогрес,  за спазване на закона и за стимулиране на законната търговия с продукти и услуги, 
защитени от законите за закрила на интелектуалната собственост. ACTA ще даде тласък на 
осъществяването на тези важни цели чрез подобряване на правните механизми за борба с пиратството 
и търговията с фалшификати и чрез насърчаване на общите усилия за решаване на тези проблеми, 
които имат значително негативно въздействие върху световната и европейската икономики, върху 
легалния бизнес и общественото здравеопазване и безопасност.
Скорошни проучвания сочат, че всяка година милиони работни места се затварят заради пиратството 
и разпространението на фалшификати  в световен мащаб, а от друга страна приходите от това 
разпространение се очаква да достигнат 1.26 трилиона евро до 2015г.
  Пиратството и разпространението на фалшификати в целия свят изисква координирани 
усилия на глобално ниво от страна на правителствата за спиране на тези незаконни действия.

За какво е ACTA?

ACTA e споразумение, което се сключи между 37 страни и Европейския съюз (заедно те представляват 
повече от 50% от световния търговски обмен), с цел подобряване на международната рамка за борба с пиратството и фалшификатите. Творчеството, новаторството, както и високото качество на стоките и услугите, са сред някои от основните европейски предимства в контекста на конкуренцията на световния пазар. Широкоразпространените нарушения на права върху интелектуална собственост подкопават устоите на легалния пазар, работните места и европейската конкурентоспособност. 

Европейският съюз и бизнесът му на всички нива имат нужда от подходящи инструменти, с които ефективно да бранят своите права върху интелектуална собственост във външните територии на тяхното пазарно разпространение и да запазят своята конкурентоспособност и работни места в този критичен момент.
Създаването на повече работни места и увеличаването  на износа са критично важни за Европа.Затова и защитата на правата върху интелектуална собственост остава ключов стратегически приоритет за политическите и бизнес лидери в Европа, ето защо и Европейският съюз изигра водеща роля в преговорите по ACTA.

Правоприлагане в областта на интелектуалната собственост. ACTA засяга eдинствено  правоприлагането при защитата на права върху интелектуалната собственост. Споразумението не цели да завиши основните стандарти при защитата на права върху интелектуална собственост, нито да наложи на държавите как да дефинират понятието нарушение.. По-скоро споразумението въвежда хармонизирана рамка, чрез която на правоносителите се гарантират ясни и общоприети правила за защита на техните права в трети страни. Тъй като европейското законодателство за защита на интелектуалната собственост към настоящия момент е сравнително по-прогресивно спрямо действащите  международни стандарти, ACTA няма да повлияе на нормативните постижения на Европейския съюз в тази сфера, както беше потвърдено и в Становището на Правната служба към Европейския парламент от декември 2011г.

Нарушения в търговски мащаб

Основният фокус на ACTA са нарушенията на права върху интелектуална собственост в търговски мащаб, които се извършват предимно от престъпни организации и имат пагубен ефект върху икономическия растеж и работната заетост в Европа. ACTA няма за цел да преследва действията с нетърговски характер на отделни частни лица, нито да налага наблюдение върху отделните индивиди или да застрашава личното им пространство. Следователно, ACTA няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи или до тормоз на потребителите.

Разумно и балансирано

ACTA е разумно и балансирано споразумение, в което се отчитат правата на гражданите, като същевременно се отговаря на проблемите на потребители, интернет доставчици и партньори в развиващите се страни. Зачитане на всички основни права, включително правото на личен живот, правото на свободно изразяване и правото на справедлив процес са основен принцип в ACTA и гарантирането им е ясно заявено както в уводните разпоредби, така и в основния текст на споразумението.

Чрез запазване и зачитане на основните принципи за гарантиране на личните и граждански свободи, които са заложени в европейското и международното право, ACTA ще позволи на страните, подписали споразумението, да постигнат подходящия баланс между правата и интересите на всички заинтересовани, сега и в бъдеще. Това (наред с факта, че ACTA съдържа изрични разпоредби, гарантиращи зачитане на основните права на гражданите) също бе потвърдено в Становището на Правната служба към Европейския парламент от декември 2011г.

Гаранции за общественото здраве

ACTA съдържа изрични гаранции за общественото здраве и не съдържа нищо, което може директно или индиректно да засегне законната търговия  с генерични лекарства или общественото здраве в глобален мащаб. Споразумението съдържа изрична препратка към Декларацията от Доха по Споразумението TRIPS и Общественото здраве, като включва целите и принципите на член 7 и член 8 от TRIPS, които също касаят гаранциите за общественото здраве. В своето Становище от декември 2011, Правната служба на ЕП потвърди, че в ACTA  няма клаузи, които да противоречат на TRIPS.

Заключение

Едни от най-суровите критики на ACTA се базират на изопачени интерпретации на текстовете на споразумението. Подобно на всички международни споразумения, ACTA трябва да се тълкува в съответствие с установените в член 31 (1) от Виенската конвенция  за правото на договорите правила за тълкуване, тоест „добросъвестно, в съответствие с обикновеното значение, което следва да се дава на термините на договора в техния контекст, а също така в духа на обекта и целите на договора”.

Възможността ACTA да осигури на Европейския съюз и участващите в споразумението правителства допълнителни механизми и рамка за по-ефективна защита на потребителите и националните икономики от фалшифицирането и пиратството, би трябвало да бъде осъзнато и безусловно подкрепено от всички нас.

Акценти:

ACTA ще помогне:

·  Да се защитят творците и новаторите в Европа
·  Да се създадат и да се запазят милиони работни  места в Европа
·  Да се стимулира възстановяването, конкурентоспособност та и растежа на европейската икономика
·  Да се осигурят значителни обществени ползи за европейските граждани, повече от тези в сега съществуващата международна рамка
·  Да се насърчи международния търговски обмен, развитие и спазването на закона
·  Да се промоцира творчеството, иновациите, технологичното развитие и инвестиции
·  Да се даде на европейските творци и износители на всички нива, сигурността, че могат да рекламират и разпространяват продуктите си без страх от фалшифициране и пиратство.
·  Да се окуражат производителите да поемат риска за привличане на инвеститори за 
създаване на нови продукти и услуги.
·  Да се защити здравето и безопасността на европейските потребители

ACTA няма:

·  Да изисква промени в основни текстове на европейското законодателство
·  Да ограничи или намали фундаменталните права и свободи на гражданското общество
·  Да криминализира некомерсиалните дейности на хората
·  Да създаде бариери в легалния търговски обмен или да задуши творческата инициатива
·  Да засегне законния търговски обмен на лекарства с широко приложение и достъпа до тях
·  Да наложи на правителствата да изискват от интернет доставчиците прекъсване на 
интернет връзките на потребителите
·  Да изисква граничните власти да претърсват багажите на пътниците или личните им  дигитални устройства в търсене на фалшифицирани стоки
·  Да изисква разкриване на информация, която да е в противоречие на закона и 
международните споразумения
·  Да изисква блокиране на web страници
·  Да се отрази неблагоприятно на достъпа и ползването  на интернет
·  Да ограничи достъпа до култура или информация